Monday, November 2, 2009

પુઠઠા થઈ ગ્યા ભાઇ (Stock Market Crashed)......

માણાહ નુ જીવન પેન્સીલ અને રબ્બડ જેવુ છે. પેલા થોડુક ખોટુ કરે અને પછી રબ્બડ ની જેમ થોડુક સાંચુ કરી ને ભુંસી નાખે. પણ અત્યારે માણાહ એટ્લુ ખોટુ કરતો થઈ ગ્યો છે કે સરવાળે મરવા ટાણે રબ્બડ આખે આખુ ઘસી નાઇખુ હોઇ ને આખી ખીતા જેવી પેન્સીલ લઈને ઉભો હોઇ ભગવાન પાહે.

રાજકોટ મા માણાહ એવડા ગરિયા ફેરવતા થઈ ગ્યા છે વાત જાવા દ્યો. બે શેરી આઘો ઉભો હોઇ ને મોબાઈલ મારો તો ક્યે બસ મોરબી થી નીક્ળુ છુ. બોલો આમ જ ઠેકાડે. રાજકોટ વાળા આમતો એક ના તઈણ કરે પન ગામ પુરુ જુગારિયુ . મારા હારા જેટ્લા સાચા ધંધા વાળા રાજકોટ મા છે એથી તો વધારે સટોડિયા હાલી મઈરા છે. પેલા તેલ, કપાસ, મગફળિ મા જ સટ્ટો થાતો. એમાથી લોટરી ઉપર આઇવા. લોટરી એ તો કેટ્લાય ના ઘર ભાંગી નાઈખા, મારો હારો કડિયો ટિફિન લઈને ને ઘરે થી કામે જાવા નિક્ળે, પેલા પોગે જ્યુબિલી લોટરી બઝાર, ૯ વાઈગે બઝાર ખુલે એટ્લે દુડિ તિડિ જે લેવી હોઇ ઇ લ્યે અને પછી કામ ભેગો થાઈ અને સાંજે પાચ વાગે ડ્રો ખુલે ત્યારે લોટરી બઝારે પોગી ગ્યો હોઇ. કેટ્લુ માણાહ ફના ફાતિયા થઈ ગ્યુ. લિટરુ મોઢે દવા પી ને કેટ્લાય મરી ગ્યા. માંડ માંડ લોટરી ગઈ ત્યા શેર બઝાર વાળા આઇવા. લોટરી મા તો મજૂર માણાહ હતા , શેર બઝાર મા તો હારા હારા માસ્તર અને ભણેલા ગણેલા લાગી પઈડા, જટ છાપી લેવાતા બધાય ને, એમાય કેટ્લાય ખાલી થઈ ગ્યા. એ માંડ ઠિક થ્યુ ત્યા હવે ડબ્બા હાઈલા છે. કમોડિટી એક્ષચેંજ MCDX, NCDX. સાચે સાચુ કાઈ લેવાનુ નહિ, સોનુ, ચાંદિ, જસત, તાંબુ એની ઇંટરનેશનલ મારકિટ ના ભાવ પ્રમાણે તમારે ૧૦૦ કિલો, ૫૦૦ કિલો માલ કોમપ્યુટર ઉપર લેવાનો, ખાલી મારજીન મની ભરવાના, ને ૨૫ ૫૦ લાખ ના સૌદા ના ડિફરન્સ ઉપર રમવાનુ. જે દી મારકિટ ૧૦% કરતા વધારે ટુટે એટ્લે એક બે જણ છાપા મા ચમકે છે.

અધુરામા પુરુ ક્રિકેટ ના સટ્ટા તો સદાબહાર ચાલુ જ છે. પોલિસે ય હવે રેડ પાડી પાડી ને એવી થાઈકી છે, નરેન્દ્રભાઇ મોદી હવે કાયદેસર સટ્ટો રમાય એવી વ્યવસ્થા કરવાની વેતરણ મા છે.

બાકી ઘોડી પાસાનો જુગાર ઉપર તો પોલિસ રેડ ય નથી પાડ્તી. હવે તો હાઇપ્રોફાઇલ લોકો ગામ બારે આઘે આઘે હોઇ એવા ફાર્મ હાઉસ ઉપર જુગાર ના અડ્ડા જમાવે છે. કાઇ ચિંતા તો નહી! આમતો જુગાર કડવા પટેલ ની જાગીર કેવાય ( લોહિ મા ભાઇ, પત્તા રમતા નો આવડતુ હોઇ એવો મે એક ભાઈળો નથી) પણ છેલા એક દસકા થી તો બધીય કોમ મા આ લાગી ગ્યુ છે. એમાય ખાસ કરીને લેવા પટેલ મા તો જ્યારથી જમીનુ ના પૈસા આઇવા છે. આડે હાથ વરગી ગ્યા છે જુગાર મા. બાયુય બાકિ નહિ હો.

બીજુ તો આયા ધોની ને યુવરાજ ધોકાવે છે. તમેય ઇનટરનેટ્યા ટીવી ઉપર વરગી જાવ...

No comments:

Post a Comment

Kem laigu tamne...